I licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00045577/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-06-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej położonej: 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 20/2, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00045577/4.
Nieruchomość lokalowa numer 2 znajduje sie w budynku, który został wzniesiony w 1914 roku , jest to budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony.
Lokal użytkowy nr 2 według księgi wieczysej o łącznej powierzchni 181,00 m2, na podstawie wykonanych pomiarów inwentaryzacyjnych stwierdzono, iż łączna powierzchnia użytkowa lokalu to 177,28m2. Lokal  wyposażony  jest  w  instalacje :  elektryczną oświetleniową i gniazdową / 220V   i 380 V/ , wodną , kanalizacyjną , wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, alarmową. Ciepłą woda użytkowa uzyskiwana jest za pomocą elektrycznych podgrzewaczy wody. Ogrzewanie pomieszczeń lokalu za pomocą instalacji grzewczej z grzejników płytowych zasilanych z lokalnej kotłowni gazowej, wspólnej dla wszystkich  lokali w budynku.
 Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący  34741/100000 w nieruchomości wspólnej,  którą  stanowi  grunt  oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli we współwłasności wspólnych części budynku objętej  księgą wieczystą numer OP1B/00034920/4 .
Suma oszacowania wynosi 462 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    346 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 21-06-2022 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 10:00 do godz. do godz. 10:15. 
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki, ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.