I licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00045576/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-06-2022r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 49-300 Brzeg, ul.Armii Krajowej 20/1, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00045576/7.
Nieruchomość lokalowa nr 1 znajduje sie w budynku, który został wzniesiony w 1914 roku , jest to budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony.
Na podstawie wykonanych pomiarów inwentaryzacyjnych stwierdzono, iż łaczna powierzchnia użytkowa lokalu nr 1 wynosi 164,08m2 ( powierzchnia lokalu wykazana w księdze wieczystej 187,50m2 ).Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący  35988/100000 w nieruchomości wspólnej,  którą  stanowi  grunt  oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli we współwłasności wspólnych części budynku objętej  księgą wieczystą numer OP1B/00034920/4 .
Suma oszacowania wynosi 310 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    232 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 21-06-2022 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny  10:00 do godz.   do godz. 10:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki, ul. Robotnicza 16A/5, 49-300 Brzeg.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.