II Licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00000546/1
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-05-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 49-300 Brzeg, ul. Wrocławska,dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00000546/1.
Działka  nr 223/2 AM 3 obręb Rataje o powierzchni  765 m2. Zabudowę stanowi wzniesiony w 1930r.  budynek mieszkalny jednorodzinny, w okresie późniejszym rozbudowywany , roboty przerwano w 2007r. Budynek znajduje się w budowie. Budynek trzykondygnacyjny /w tym użytkowe poddasze/ , w  części jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych, stropach masywnych , stromym drewnianym dachu krytym dachówką oraz płaskim krytym papą ( część jednokondygnacyjna ). Powierzchnia  pomieszczeń  budynku - 629,77 m2. 
Suma oszacowania wynosi 472 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    314 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 10-05-2022 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny  11:00 do godz. do godz. 11:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki, ul. Robotnicza 16A/5, 49-300 Brzeg.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.