II Licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00031529/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-12-2021r. o godz. 14:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Róża Talik położonej: 49-300 Brzeg, Mikołaja Reja 1/3, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00031529/2.
Lokal mieszkalny w wielorodzinnym budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowany na IV-tej kondygnacji, czterokondygnacyjnego ,podpiwniczonego budynku wzniesionego w roku 1890 w systemie tradycyjnym. Lokal składa się z  3 pokoi , kuchni , łazienki z wc  i przedpokoju o powierzchni użytkowej – 77,60 m2.  Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 380/1000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą OP1B/00021807/2.Zgodnie z zapisem obowiązującego planu  zagospodarowania przestrzennego teren na  którym położona jest  przedmiotowa  nieruchomość to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Budynek oraz teren położenia budynku podlega ochronie konserwatorskiej. Budynek i lokal w złym stanie technicznym. Budynek wyłączony z eksploatacji  przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu .
Suma oszacowania wynosi 49 280,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  32 853,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 928,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 07-12-2021 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. do godz. 12:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki, ul. Robotnicza 16A/5, 49-300 Brzeg.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.