I Licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00007725/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-09-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60 odbędzie się pierwsza licytacja  w celu zniesienia współwłasności nieruchomości położonej: 49-340 Lewin Brzeski, Węgierska 4/1, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu v Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00007725/9.
Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na parterze dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku wzniesionego ok 1910r. Zgodnie z KW nr  OP1B/00007725/9 przedmiotowy lokal składa się z  trzech izb i przynależności,  jego  obszar wynosi 75,27 m2. Na podstawie oględzin oraz pomiarów inwentaryzacyjnych stwierdzono , iż  lokal ten  składa  się  z  następujących   pomieszczeń: dwa pokoje, kuchnia, wc, wiatrołap oraz przedpokój o łącznej powierzchni 75,77 m2. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje : elektryczną , wody zimnej , gazową , oraz kanalizacji sanitarnej.  Odprowadzenie wód opadowych w przylegający teren. Ogrzewanie mieszkań indywidualne. Z własnością tego lokalu łączy się się udział wynoszący 1/4 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą OP1B/00007724/2. 
Suma oszacowania wynosi 100 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa sumie oszacowania i wynosi    100 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 02-09-2021 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 14:00 do godz. do godz. 14:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki, ul. Robotnicza 16A/5, 49-300 Brzeg.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.