II Licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00002528/3
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-05-2021r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61  odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Ryszard Drozd położonej: 49-313 Piastowice 33 dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00002528/3.
Nieruchomość gruntowa stanowi gospodarstwo rolne z zabudowaniami  o powierzchni  całkowitej 3,8786 ha, w jej skład wchodzą : działka nr 93/1 zabudowana budynkami : mieszkalnym i  gospodarczymi oraz  działki stanowiące grunty orne oznaczone numerami 92 i 95/1.
Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono, iż w budynku mieszkalnym oraz częściowo w budynku gospodarczym znajdują się następujące pomieszczenia mieszkalne : 4 pokoje, kuchnia, łazienka, holl, ganek o łącznej powierzchni mieszkalnej 152,13m2. Budynek mieszkalny podlega ochronie konserwatorskiej.
Suma oszacowania wynosi 421 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    280 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 21-04-2021 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 11:00 do godz. do godz. 11:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki, ul. Robotnicza 16A/5, 49-300 Brzeg.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.