II Licytacja

LICYTACJA ODWOŁANA!!!
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00042129/8
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-03-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Monika Szustak położonej: 49-300 Brzeg, Młynarska 15/11, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00042129/8.
Lokal mieszkalny położony na III-ciej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze strychem nieużytkowych, całkowicie  podpiwniczony. Zgodnie z  księgą wieczystą przedmiotowy  lokal  składa  się z  następujących   pomieszczeń: dwa pokoje, kuchnia oraz piwnica  o łącznym powierzchni  55,30 m2.
Powyższe powierzchnie są zgodne z powierzchniami wykazanymi w kartotece lokalu : 45,10 m2( lokal ) oraz 10,20 m2( pomieszczenia przynależne ). W trakcie wizji lokalnej stwierdzono , iż został zmieniony układ funkcjonalny mieszkania ( dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój wewnętrzny, przedpokój ), a powierzchnia pomieszczeń lokalu  wynosi 43,21 m2 i różni się o 1,89m2 od wielkości  wykazanych  w kartotece lokalu i w dokumentach księgi wieczystej. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 71/1000 w nieruchomości wspólnej , którą  stanowi  grunt  oraz części  budynku  i  urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej  księgą  wieczystą numer OP1B/00036757/4 .
Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 333,33zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Na dzień 15-02-2021 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 11:00 do godz. do godz. 11:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki, ul. Robotnicza 16A/5, 49-300 Brzeg.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.