I Licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00000325/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-12-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31   w sali nr  61  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Jan Rosiński położonej: 49-332 Olszanka, Olszanka, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00000325/6.
Działka nr 54/2a.m 2 o powierzchni 0,9800 ha, prostokątna, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RIIIb 0,4000 ha, RIVa 0,4300 ha, RVIb 0,1500 ha. Teren o płaskiej konfiguracji, posiada dostęp do sieci wodociągowej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna nieskiego napięcia.
Suma oszacowania wynosi 49 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    36 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 29-11-2021 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 11:30 do godz. do godz. 11:45. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki, ul. Robotnicza 16A/5, 49-300 Brzeg.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.