I Licytacja

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-08-2021 r. o godz. 11:00 pod adresem: 49-300 Brzeg, ul. Krakusa 3 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości: 
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. OPEL MOVANO                 1 [szt.]                   2 000,00**)      1 500,00, 
rok produkcji 2001, data nast. bad. 21.10.2020 00:00:00
 
2. Okna 1280x2445                  2 [szt.]                    500,00*)**)    375,00
 
3. Rama do okna 1280x2445  2 [szt.]                       100,00*)**)    75,00
 
4. Rolety Parts z kliszą             2 [szt.]                     400,00*)**)    300,00
 
5. Okno 1420x1300                   4 [szt.]                      250,00*)**)   187,50
 
6. Okno 1020x1800                   1 [szt.]                        250,00  **)   187,50
 
7. Okno różych rozmiarów          12 [szt.]                  300,00*)**)     225,00
 
8. Odkurzacz METABO                1 [szt.]                     500,00  **)   375,00
___________________________________________________________________________________________________________________
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT
 
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.