I Licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00012770/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-10-2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 49-300 Brzeg, Rybacka 27/1, Brzeg, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00012770/7.
Nieruchomość lokalowa , lokal mieszkalny w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Lokal mieszkalny na parterze  czterokondygnacyjnego , podpiwniczonego budynku wzniesionego ok. 1910 roku w systemie tradycyjnym. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc  i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wg KW nr OP1B/00012770/7 -  99,36 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu obliczona w oparciu o pomiary pomieszczeń- 118,84 m2. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 2079/9000 w nieruchomości wspólnej objętej  księgą wieczystą  OP1B/0000 5927/1.
Suma oszacowania wynosi 110 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    82 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 12-10-2020 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny  11:00 do godz. do godz. 11:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki, ul. Robotnicza 16A/5, 49-300 Brzeg. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.